Nieuw Normaal Organiseren

vergroot de efficiëncy en effectiviteit!

 
blauwe reiger_web.jpg
 
1.    Algemeen

tHoRm-advies volgt in haar beroepsuitoefening de gedragsregels van de Orde van Organisatie-kundigen en  adviseurs, de OOA.

2.    Aanbiedingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (mondeling dan wel schriftelijk) en overeenkomsten die tHoRm-advies aangaat met derden t.b.v. haar dienstverlening. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, en geldig tot twee maanden na datering/aanbieding.

3.    Opzegging
Gesloten overeenkomsten kunnen steeds door beide partijen eenzijdig worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. In die maand wordt de opdracht tot een hanteerbaar resultaat afgewikkeld.

4.    Tarieven
De door tHoRm-advies gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW, doch inclusief alle kosten voor reizen, verblijf, secretariële ondersteuning en drukkosten voor gebruikelijke aantallen rapportages. Tarieven worden vermeld in onze offertes/aanbiedingen. Tariefwijzigingen maken wij jaarlijks kenbaar aan onze opdrachtgevers.

5.     Betaling
Wij sturen éénmaal per maand een declaratie voor de werkzaamheden die in de voorafgaande maand zijn uitgevoerd.
Opdrachtgevers betalen onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door ons aan te geven wijze.

6.     Geheimhouding
Wij behandelen de in het kader van onze opdracht verkregen gegevens vertrouwelijk en stellen deze niet aan derden ter beschikking.

7.     Overmacht
Geen van beide partijen zal in gebreke zijn om aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, indien zulks het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijze buiten de macht van partijen liggen.

8.     Aansprakelijkheid
Wij verplichten ons de ons verstrekte opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, doch kunnen geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte werkzaamheden.

9.     (Intellectueel) eigendom
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen komen alle uit de uitvoering van de opdracht mogelijk voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom op enig werk toe aan tHoRm-advies. tHoRm-advies is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Opdrachtgever zal het werk en de materialen voor het overige niet gebruiken, openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van tHoRm-advies.

10.     Gebruiksrechten
Opdrachtgever verkrijgt het gebruikersrecht van opgeleverde materialen voor de eigen onderneming (groepsmaatschappijen en/of overige derden daaronder niet begrepen) voor de verwezenlijking van het bij de opdracht overeengekomen doel. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van tHoRm-advies veranderingen in de voorlopige of definitieve werken of materialen aan te (laten) brengen, met als doel een oneigenlijke toepassing van deze materialen voor een ander dan het oorspronkelijke doel te bewerkstelligen.

11.    Afwijkingen
Van bovenstaande bepalingen kan slechts schriftelijk, na overleg, worden afgeweken.